Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Webshop BBD Nail Academy zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Webshop BBD Nail Academy is aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Webshop BBD Nail Academy zijn vrijblijvend en Webshop BBD Nail Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling kan via overschrijving worden uitgevoerd door het bedrag over te maken op rekening van BBD Nail Academy. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de afnemer na het verzenden van de bestelling per omgaande retour krijgt. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Webshop BBD Nail Academy.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Webshop BBD Nail Academy gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door Webshop BBD Nail Academy, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is Webshop BBD Nail Academy bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Webshop BBD Nail Academy moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Webshop BBD Nail Academy op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien die hoger zijn.

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Webshop BBD Nail Academy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Bij betaling via iDeal voor 12.00 uur `s middags, zal uw bestelling uiterlijk de volgende werkdag* nog worden verzonden. Webshop BBD Nail Academy is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.* Mits voorradig.

4.2 Betaling van bestellingen welke vooraf door de afnemer worden overgemaakt, zullen na ontvangst van het totaalbedrag aan afnemer worden verzonden.Webshop BBD Nail Academy zal er naar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Webshop BBD Nail Academy verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Webshop BBD Nail Academy is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant Webshop BBD Nail Academy onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Webshop BBD Nail Academy gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Webshop BBD Nail Academy op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Webshop BBD Nail Academy geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Webshop BBD Nail Academy mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Webshop BBD Nail Academy gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Webshop BBD Nail Academy geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Webshop BBD Nail Academy is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.


Artikel 7. Ontbinding
7.1 Geplaatste en betaalde bestellingen kunnen niet worden ontbonden maar wel worden geretourneerd. De kosten hiervoor zijn voor rekening en het risico van de klant. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Webshop BBD Nail Academy aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Webshop BBD Nail Academy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
Vloeistoffen: waaronder liquid, gel polish, bonders, primers, sanitizers, swipe it off en nagellakken worden in geen geval retour genomen!!!

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Webshop BBD Nail Academy; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Webshop BBD Nail Academy niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Webshop BBD Nail Academy de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Webshop BBD Nail Academy, dan wel tussen Webshop BBD Nail Academy en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Webshop BBD Nail Academy, is Webshop BBD Nail Academy niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Webshop BBD Nail Academy.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Webshop BBD Nail Academy. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken alleen binnen het bedrijf van BBD Nail Academy. Gegevens van de klant zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

11.2 Creditcardgegevens van de klant, waaronder begrepen kaartnummer en vervaldatum, worden door Webshop BBD Nail Academy in geen enkel bestand opgeslagen.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Webshop BBD Nail Academy opgave doet van een adres, is Webshop BBD Nail Academy gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Webshop BBD Nail Academy opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Webshop BBD Nail Academy gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Webshop BBD Nail Academy deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Webshop BBD Nail Academy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Webshop BBD Nail Academy vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.1 Artikel 4.1 is pas van toepassing, als de mogelijkheid van IDEAL betalingen in werking is gesteld.

15.1 Europese Geodiscriminatie Verordening: (per 03 december 2018)

Het leveringsgebied van BBD Nail Academy beperkt zich tot binnen Nederland.

Buiten het leveringsgebied binnen europa :Leveringen buiten het leveringsgebied en binnen europa zijn bespreekbaar, Levering vindt plaats op verzoek van de koper, waarmee de koper zich verplicht tot betaling van de verzendkosten.

Levering buiten Europa is in uitzonderlijke gevallen bespreekbaar, indien tot een akkoord van Verkoper te noemen BBD Nail Academy en de koper op vooraf vastgestelde voorwaarden.


Onze algemene voorwaarden zijn tevens verkrijgbaar bij Webshop BBD Nail Academy(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2021 BBD Nail Academy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel